Geen producten (0)
 

 

  Algemene voorwaarden

 

  . Inleidende bepaling

 

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Nancyswebwinkel.

  Het plaatsen van een bestelling op de website van Nancyswebwinkel leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

  Nancyswebwinkel behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige     bestellingen. Oplopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de    overeenkomst.


. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

“nancyswebwinkel”: de website van de eenmanszaak nancyswebwinkel (Nancy Vermeir) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de  klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “nancyswebwinkel”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen nancyswebwinkel en de klant van de internetwinkel   “nancyswebwinkel” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op nancyswebwinkel.

“Producten”: alle goederen aangeboden door nancyswebwinkel die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

. Bedrijfsgegevens

nancyswebwinkel

Nancy Vermeir

Fabriekstraat 86

9200 Baasrode

Belgie

nancyswebwinkel@telenet.be

Tel: ++32(0)52/553486

BE 0544.615.804

Handelsregisternr.: 544.615.804

 

. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de  klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling of bij mondelinge overeenkomst via telefoon of via andere communicatievormen.

De klant en nancyswebwinkel komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de  overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van nancyswebwinkel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

nancyswebwinkel behoudt zich het recht bestellingen te weigeren en/of te annuleren in volgende gevallen:

- indien de betaling van een bestelling binnen een termijn van 5 werkdagen niet voldaan is,

-   bij het niet voorradig zijn van een product,

-   bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw van de klant of bij het niet beantwoorden van email of spraakberichten aangaande de geplaatste bestelling,

-   bij overmacht.


. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de  klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

nancyswebwinkel behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Kadobons kunnen niet ingeruild worden in contanten.


. Betaling

Contante betaling bij afhaling (na overleg tussen nancyswebwinkel en klant wordt er afgesproken om de aangkochte goederen af te halen bij nancyswebwinkel thuis, hiervoor worden géén verzendingskosten aangerekend).

Online betalingen gebeuren via SISOW. Online betalen kan via een bankoverschrijving, bancontact.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van nancyswebwinkel. Betalingen dienen binnen de 3 werkdagen volbracht te zijn!

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

nancyswebwinkel

Nancy Vermeir

Fabriekstraat 86

9200 Baasrode

Rekeningnummer BNP PARIBAS FORTIS 

IBAN: BE52 0017 1756 0509 

BIC: GEBABEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is nancyswebwinkel bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

 

. Levering en leveringstijd

nancyswebwinkel streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 15.00 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft nancyswebwinkel ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van nancyswebwinkel.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort nancyswebwinkel binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die nancyswebwinkel van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert nancyswebwinkel de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort nancyswebwinkel binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die nancyswebwinkel heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. nancyswebwinkel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Leveringen gebeuren via Bpost, trackingcode kan ten alle tijden, op vraag van de klant, overgemaakt worden aan de klant.  Nancyswebwinkel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens verzending met Bpost van uw bestelling naar het opgegeven leveringsadres.

 

 

. Verzendkosten

Bpost

Voor bestellingen met leveradres in België:

◾ betaalt de klant 6,00 € verzendkosten tussen 0 - 2 kg

◾ betaalt de klant 6,95 € verzendkosten vanaf 2 kg - 10 kg

  • betaalt de klant 11,00 € verzendkosten voor leveringen op zaterdag

 

Indien het Aankoopbedrag  50 euro of méér, is de verzending via Bpost  GRATIS in België, behalve voor zaterdagleveringen!

 

Voor bestellingen met leveradres in Nederland:

◾ betaalt de klant 8,00 € verzendkosten tussen 0 - 2 kg

◾ betaalt de klant 9,50 € verzendkosten tussen 2 - 10 kg

Indien het Aankoopbedrag =  99 euro of méér, is de verzending via Bpost  GRATIS naar Nederland.


Voor bestellingen met leveradres buurlanden EU (Frankrijk, Duitsland, Luxenburg):

◾ betaalt de klant 9 € verzendkosten tussen 0 - 2 kg

◾ betaalt de klant 10 € verzendkosten tussen 2 kg - 10 kg

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits overleg en uitdrukkelijk akkoord van nancyswebwinkel.


 

. Omruiling

 

Als consument heeft u het recht om terug te komen op uw aankoop. Indien uw aankoop niet voldoet aan uw verwachtingen, kan u via ons contactformulier een aanvraag indienen voor een omruiling of terugbetaling met vermelding van de reden en alle gegevens voor eventuele terugstorting (uitgezonderd soldenartikelen). Bij terugbetaling zal er een adminsitratieve kost aangerekend worden. U dient dit wel te doen binnen 10 dagen na het ontvangen van uw goederen.

! ! Er kan géén omruiling of terugbetaling gedaan worden van artikelen met kortingen ! !

Goederen dienen teruggezonden te worden in de originele, niet geschonden verpakking en voorzien van alle labels.

Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Wanneer u uw aankoop met de post terugzendt, zorg dan voor voldoende frankering. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen wij helaas niet aannemen. Bij het terugsturen dient u eveneens een bewijs van betaling of een uitgeprinte orderbevestiging (=bevestigingsmail) in te sluiten.

In het geval van een terugbetaling of waardebon ontvangt de klant het bedrag terug van de aangekochte goederen, min de administratieve kost en exclusief de oorspronkelijke verzendingskosten. In het geval van een omruiling zijn alle nieuw gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant. Betreft het echter een verkeerd geleverd product, dan zijn alle retour- en verzendkosten voor onze rekening.

Ieder artikel dient bij aankomst nagekeken te worden op eventuele productiefouten. Productiefouten dienen ons onmiddellijk na levering gemeld te worden (voor het in gebruik nemen of het wassen van een artikel) om in aanmerking te komen voor een omruiling.

 

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

nancyswebwinkel

Nancy Vermeir

 Fabriekstraat 86

9200 Baasrode

België

 

. Kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar met andere akties (andere bestaande kortingen) en zijn 3 maand geldig, vanaf datum van uitreiking. De waarde van de kortingsbonnen wordt berekend aan de hand van de aankoopprijs (exclusief BTW). De kortingsbonnen zijn enkel geldig bij een aankoopbedrag vanaf 40,00 Euro.

 

. Reserveringen

 Indien artikelen kunnen gereserveerd worden, of gereserveerd zijn, dienen deze betaald te worden voor deze reservatie. Deze kunnen dan NIET meer geannuleerd worden en NIET terugbetaald aan de koper, mits deze besteld zijn bij een leverancier.

 


. Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt nancyswebwinkel binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

nancyswebwinkel

Nancy Vermeir

Fabriekstraat 86 

9200 Baasrode

Belgie


. Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar nancyswebwinkel@telenet.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.


. Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van nancyswebwinkel is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak nancyswebwinkel (Nancy Vermeir).

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.


. Licentie

Al onze aangeboden producten zijn met Licenties.

 

. Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en nancyswebwinkel zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en nancyswebwinkel zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.